Obchodní podmínky pronájmu společnosti TopTen s.r.o.

Předmět pronájmu Pronajímatel jako výlučný vlastník předmětu nájmu přenechává nájemci za dohodnutou cenu do jeho dočasného užívání předmět nájmu uvedený na přední straně tohoto dokumentu. Podpisem tohoto předávacího protokolu nájemce potvrzuje převzetí předmětu nájmu a dále to, že si předmět nájmu řádně prohlédl a je seznámen s jeho technickým stavem, který odpovídá účelu nájmu.

Doba nájmu a skončení nájmu Doba nájmu je uvedená na přední části tohoto dokumentu. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli po skončení sjednané doby nájmu ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, nejpozději v poslední den trvání doby nájmu, pokud se strany nedohodnou jinak. Nájem podle této smlouvy je možno ukončit před uplynutím sjednané doby nájmu vzájemnou dohodou smluvních stran. Pronajímatel je oprávněn od pronájmu jednostranně písemně odstoupit v případě, že nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se sjednaným způsobem užívání, nebo přenechá předmět nájmu do podnájmu, nebo jinak umožní užívat předmět nájmu třetí osobě bez písemného souhlasu pronajímatele. V případě, že nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se sjednaným způsobem užívání, nebo přenechá předmět nájmu do podnájmu, nebo jinak umožní užívat předmět nájmu třetí osobě bez písemného souhlasu pronajímatele, je nájemce povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu za každé porušení této povinnosti ve výši 15 % ze smluveného nájemného.

Nájemné a způsob zaplacení nájemného Smluvní strany se dohodly na nájemném za užívání předmětu nájmu za dobu sjednanou dle této smlouvy v potvrzené objednávce. Jestliže v době od potvrzení objednávky do okamžiku převzetí předmětu nájmu ze strany nájemce, bude nájemce po pronajímateli požadovat jiné množství pronajímaných věcí tvořících předmět nájmu, případně jinou kvalitu předmětu nájmu, než jak je uvedeno v objednávce, považuje se toto za změnu objednávky a nájemce se zavazuje uhradit cenu za nově smluvené množství, případně odlišnou kvalitu předmětu nájmu dle ceníku pronajímatele. Nájemce prohlašuje, že s ceníkem pronajímatele byl seznámen. V případě, že nájemce předmět nájmu ve stanovené době nevrátí, je nájemce povinen zaplatit nájemné za každý den prodlení až do okamžiku skutečného vrácení předmětu nájmu na základě podepsaného předávacího protokolu. Tím není dotčeno právo pronajímatele požadovat náhradu případné škody a dodatečných nákladů na straně pronajímatele, vzniklých v důsledku pozdního předání předmětu nájmu. Při platbě v hotovosti je sjednané nájemné splatné v den podpisu tohoto předávacího protokolu k rukám pronajímatele, přičemž pronajímatel zároveň vystaví nájemci potvrzení o úhradě sjednané částky nájemného v hotovosti. V případě bezhotovostní platby je sjednané nájemné splatné do 10 dnů od vystavení daňového dokladu pronajímatelem, a nájemce je povinen uhradit nájemné připsáním částky na bankovní účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději v den splatnosti nájemného. V případě, že nájemce neuhradí pronajímateli řádně a včas nájemné, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu, která činí 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele Nájemce je povinen provádět na pronajatém zařízení údržbu na svůj náklad. Je povinen udržovat pronajaté zařízení ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Toto neplatí v případě objednávky servisu předmětu nájmu. Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu pronajímatele provádět na předmětu nájmu jakékoli změny, úpravy nebo opravy. Nájemce se zavazuje předmět nájmu řádně užívat, chránit před poškozením, znečištěním, zničením, ztrátou a odcizením. Nájemce odpovídá za jakoukoli škodu na předmětu nájmu nad rámec běžného opotřebení. Za běžné opotřebení se nepovažuje zejména mechanické poškození, poškození ohněm, tekutinou nebo jinou látkou nebo předmětem. Jakékoli poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen neodkladně oznámit pronajímateli. V případě porušení této povinnosti se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každé porušení této povinnosti. V případě poškození předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli finanční náhradu, která odpovídá rozsahu poškození a cenu za opravu. V případě poškození, které je neopravitelné, stejně jako v případě ztráty či úplného zničení předmětu nájmu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu, která odpovídá hodnotě věci tvořící předmět nájmu.

Storno podmínky Při zrušení objednávky méně než 30 dní před akcí je objednatel povinen uhradit 30% celkové ceny realizace. Při zrušení objednávky méně než 14 dní před akcí je objednatel povinen uhradit 50% celkové ceny realizace. Při zrušení objednávky méně než 7 dní před akcí je objednatel povinen uhradit 100% celkové ceny realizace. Zrušením objednávky se rozumí také zmenšení jejího rozsahu.

Závěrečná ustanovení Při nakládání s osobními daty se pronajímatel zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pronajímatel a nájemce se dohodly ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen: "občanský zákoník"), že jejich smluvní vztah, jakož i práva a povinnosti z něho vyplývající, se řídí občanským zákoníkem. Není-li uvedeno jinak, použijí se na právní vztahy ustanovení části osmé, hlavy sedmé občanského zákoníku, v platném znění, upravující nájemní smlouvu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2023.

TopTen s.r.o.

Doprava Produkce Akce na míru